Hírek

Hírek

Felejts el, ha kérem!

Felejts el, ha kérem!


Ezeket bele kell foglalnod az előzetes tájékoztatásaidba. A jogok, amiket biztosítanod kell mindenkinek, akinek kezeled az adatait. Ez az a rész a tájékozatókban, ami mehet egy sablon alapján, mert minden érintettet ugyanazok a jogok illetnek.

1.      Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett részére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazott tájékoztatást kell nyújtani az adatok megszerzésének időpontjában.

A tájékoztatás tényleges tartalma függ a szervezeti sajátosságoktól, és legalább a következő kategóriákat kell érintenie: ki kezeli az adatok, ki a szervezet adatvédelmi tisztségviselője, ha van ilyen, mi a személyes adatok kezelésének a célja, mi a jogalapja, kinek továbbítod, harmadik országba továbbítod-e, meddig tároljátok, milyen jogai vannak az érintettnek, hol és hogyan tehet panaszt, végeztek-e automatizált döntéshozatalt.

Előfordulhat, hogy nem az érintettől kerültek a személyes adatok az adatkezelőhöz, hanem valakin keresztül, ilyenkor amint lehetséges, tájékoztatni kell az érintettet.

Kapcsolódó írásaink: a tájékoztatás típushibáiról itt, az előzetes hozzájárulás megfelelőségéről itt olvashatóak. Az adattérkép precíz elkészítése nagyban elősegíti a tájékoztatáshoz való jog elősegítését.

 

2.      Hozzáféréshez való jog

A magánszemély jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy kezelik-e a személyes adatait és mely adatait kezelik.  Másolatot is kérhet a kezelt személyes adatairól, amiért ésszerű mértékű adminisztrációs díjat számolhat fel az adatkezelő. Ha elektronikus úton nyújtotta be az érintett a kérelmét, akkor az adatokat is így kell a rendelkezésére bocsátani (kivéve, ha másként kéri), mégpedig széles körben használt elektronikus formátumban.

 

3.      Adatok helyesbítésének kérése

A pontatlan vagy hiányos személyes adatok módosítását, illetve kiegészítését kérheti az érintett, amit indokolatlan késedelem nélkül meg kell tenni.

 

4.      Törléshez való jog (az „elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni ezeket, HA:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
 • az érintett visszavonta a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez, és nincs más jogalap a kezelésre,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • jogellenesen kezelték a személyes adatokat,
 • jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell stb.

Mi a teendő, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta ezeket az adatokat?

Meg kell tenni az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy minden más adatkezelőt tájékoztasson az érintett döntéséről. Egy ilyen döntés érinti a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek, vagy az adatok bármely másolatának, másodpéldányának törlését is.  

Mikor nem kell eleget tenni a magánszemély törlési kérelmének?

Például:

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kell a személyes adat,
 • jogszabály írja elő a személyes adatok kezelését,
 • közérdekű archiválás céljából szükséges a személyes adat (tudományos, történelmi kutatás céljából, statisztikai célból), és a törlés lehetetlenné tenné ezt az adatkezelést.

 

5.      Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos esetekben az érintett korlátozhatja a személyes adatai kezelését, így például:

 • ha vitatja az adatok pontosságát, a tisztázásig;
 • ha jogellenes az adatkezelés, de ellenzi az adatok törlését, helyette a korlátozást választja;
 • ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintettnek igen, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez;
 • ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de az adatkezelő úgy ítéli meg, hogy jogos indokai elsőbbséget élveznek a tiltakozással szemben, a tisztázásig.

 

6.      Adathordozhatósághoz való jog

Új intézmény, bizonytalan, még kialakítandó gyakorlattal, ezért a külön bejegyzésünket itt találod a témában.

Akkor gyakorolható ez a jog, ha az adatkezelés automatizált módon történik és az érintett hozzájárulásán vagy a szerződés jogalap alapján kezeli az adatokat az adatkezelő.

Így kell átadni az adatokat egy másik adatkezelőnek:

 • tagoltan,
 • széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. doc, pdf, xls).

 

7.      Tiltakozáshoz való jog

Két csoportot különböztetünk meg.

Közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés

Például reklámok, hírlevelek, vagy a magánszemély online felületeken végzett keresései, vásárlásai alapján további ajánlatokat kap (profilt alkottak róla). Ilyen esetekben az érintett bármikor megtilthatja a személyes adatai kezelését.

Nem kell indokolni a tiltakozást. Az adatkezelőnek nincs érvelési lehetősége.

További tiltakozási okok

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha azok jogalapja

 • közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása,
 • vagy az adatkezelő / egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

Ezt a tiltakozást sem kell indokolni, de van érvelési lehetősége az adatkezelőnek. Az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy a jogos érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel szemben.

 

8. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jog

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilakotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Jogosult az érintett emberi beavatkozást kérni az ilyen automatizált döntéshozatalba, kifejezheti az álláspontját és kifogást nyújthat be az ilyen döntések ellen.

Akkor nem élhet az érintett ezekkel a jogokkal, ha kifejezetten hozzájárult ehhez az adatkezeléshez, jogszabály teszi lehetővé, vagy az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges.

 

Mit jelent a profilalkotás?

 

Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. Például: viselkedés alapú reklám, online munkaerő toborzás, hűségprogramok, kamerás megfigyelőrendszer, remarketing, teljesítményértékelés stb.

 

A bejegyzéshez illusztrációként haszbált kép forrása: Merofotó